Cookies

Wij gebruiken Cookies. Deze cookies zijn nodig om producten in het winkelmandje te kunnen plaatsen, in te loggen en om andere persoonlijke gegevens te bewaren.

Ja, ik geef toestemmingNee bedankt
Gratis geleverd vanaf € 250
Afhalen mogelijk
14 dagen bedenktijd
Zoeken
Winkelmandje

Algemene Voorwaarden Sani Luxury B.V.

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen iedere lokale Sani Luxury B.V. vestiging, hierna te noemen: “Sani Luxury B.V.” en een klant waarop Sani Luxury B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen: de “Klant”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sani Luxury B.V., voor de uitvoering waarvan door Sani Luxury B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sani Luxury B.V. en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sani Luxury B.V. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Sani Luxury B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sani Luxury B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Sani Luxury B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Sani Luxury B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sani Luxury B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sani Luxury B.V. anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sani Luxury B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; levering; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

1. De overeenkomst tussen Sani Luxury B.V. en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Sani Luxury B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sani Luxury B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Sani Luxury B.V. maakt voor haar levering gebruik van een externe bezorgdienst. De bezorgkosten worden door de Klant direct aan Sani Luxury B.V. voldaan.

4. Voor het standaard bezorgtarief worden de aankopen ongemonteerd op de begane grond achter de eerste deur afgeleverd. Bij flats of etagewoningen betekent dit dus ook op de begane grond. Leveringen op pallets worden vóór de eerste deur geleverd, de bezorgdienst stapelt deze niet voor de Klant af. Indien Klant voor één van de andere mogelijkheden (tegen meerprijs) heeft gekozen, dan staat dat duidelijk in de order vermeld. Bij deze meerprijzen in de order staat ook duidelijk verteld hoe de bezorging dan uitgevoerd wordt.

5. Sani Luxury B.V. laat de bezorging op weekdagen uitvoeren. In het weekend en ’s avonds wordt er niet bezorgd. Tijdsafspraken zijn in de showroom niet mogelijk. Onze bezorgdienst zal voor het inplannen van de bezorging, telefonisch contact met Klant opnemen voor een tijdsafspraak. Dit tijdstip wordt uitsluitend aangehouden ter indicatie en Sani Luxury B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor de levering te annuleren, bijvoorbeeld in geval van hevige sneeuwval, gladheid, storm etc.

6. Indien de Klant op het moment van levering niet op het opgegeven adres aanwezig blijkt te zijn, worden de goederen retour genomen naar Sani Luxury B.V. door de bezorgdienst. De Klant dient dan een nieuwe afspraak te maken met Sani Luxury B.V., waarbij Sani Luxury B.V. gerechtigd is opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen.

7.Als bij aflevering van de goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de Klant op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief melding van de beschadiging gemaakt te worden en dient Sani Luxury B.V. onmiddellijk schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld te worden, bij gebreke waarvan verondersteld wordt dat de Klant de gekochte goederen zonder schade heeft ontvangen.

8. Sani Luxury B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sani Luxury B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Indien Sani Luxury B.V. gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Sani Luxury B.V. ter beschikking heeft gesteld.

11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sani Luxury B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sani Luxury B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sani Luxury B.V. bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Sani Luxury B.V. op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sani Luxury B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sani Luxury B.V. gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sani Luxury B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Sani Luxury B.V. bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Sani Luxury B.V. onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven (i) Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst, (ii) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sani Luxury B.V. toekomende bevoegdheid of een op Sani Luxury B.V. rustende verplichting ingevolge de wet, (iii) In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Sani Luxury B.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1.Sani Luxury B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien (i) de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) na het sluiten van de overeenkomst Sani Luxury B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, (iii) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, (iv) Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Sani Luxury B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Sani Luxury B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, (v) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sani Luxury B.V. kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Sani Luxury B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sani Luxury B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sani Luxury B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Sani Luxury B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sani Luxury B.V., zal Sani Luxury B.V. in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Sani Luxury B.V. is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. Sani Luxury B.V. zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Sani Luxury B.V. genoemde termijn te voldoen, tenzij Sani Luxury B.V. anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sani Luxury B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sani Luxury B.V. op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht 

1. Sani Luxury B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sani Luxury B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sani Luxury B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Sani Luxury B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sani Luxury B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Sani Luxury B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Sani Luxury B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sani Luxury B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 

1. Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient contant en/of per PIN te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de betaling in onze kas is gestort, resp. wij van de bank of girodienst de bevestiging van de ontvangst van de betaling hebben ontvangen. Het tijdstip van geven van de betalingsopdracht door de koper of van uitvoering door diens bank of girodienst is hiervoor niet bepalend.

2. Sani Luxury B.V. is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.

3. Indien de Klant in gebreke blijft in de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Sani Luxury B.V. heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Sani Luxury B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sani Luxury B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sani Luxury B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Sani Luxury B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Sani Luxury B.V. totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Sani Luxury B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Sani Luxury B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sani Luxury B.V. veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Sani Luxury B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sani Luxury B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Sani Luxury B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Sani Luxury B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sani Luxury B.V. en door Sani Luxury B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sani Luxury B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames 

1. De door Sani Luxury B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sani Luxury B.V. kan in dat geval andere garantie en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Sani Luxury B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sani Luxury B.V., de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sani Luxury B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking aan Sani Luxury B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sani Luxury B.V. in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Sani Luxury B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sani Luxury B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Sani Luxury B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Sani Luxury B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Sani Luxury B.V. te verschaffen, tenzij Sani Luxury B.V. anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sani Luxury B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Indien Sani Luxury B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Sani Luxury B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sani Luxury B.V. is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Sani Luxury B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: − de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; − de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sani Luxury B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sani Luxury B.V. toegerekend kunnen worden; − redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Sani Luxury B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien Sani Luxury B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sani Luxury B.V. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Sani Luxury B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sani Luxury B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sani Luxury B.V. en de door Sani Luxury B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant Sani Luxury B.V. van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring 

1. De Klant vrijwaart Sani Luxury B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sani Luxury B.V. toerekenbaar is.

2. Indien Sani Luxury B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Sani Luxury B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sani Luxury B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sani Luxury B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sani Luxury B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Wijziging voorwaarden 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.